MKM toetab IT-huvitegevuse kättesaadavust

nutilaborMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Vaata Maailma Sihtasutus allkirjastasid lepingu IT-alaste huviringide juhendajate pilootkoolituseks. 
 
Lepingu raames töötatakse välja spetsiaalne koolitusmetoodika ning katsetatakse selle sobivust sihtrühma peal, kelleks on näiteks lapsevanemad, IT-tudengid, noorsootöötajad või teised kogukonnaliikmed. Koolitustele on oodatud kõik, keda huvitab töö lastega ning kes oskavad arvuteid kasutada tavakasutaja tasemel.
 
„Eesti IT-sektori tööjõupuuduse vähendamiseks on vajalik astuda konkreetseid samme – suurendada vastuvõttu ülikoolide IKT-erialadele, jätkata IT-Akadeemia initsiatiivi, toetada IKT-valdkonna doktorante ning teadustegevust jne. Kuid IKT-spetsialistide järelkasvu kindlustamiseks on oluline panustada ka tehnoloogiaerialade populariseerimisse, mille üheks võimaluseks on IKT- alase huvihariduse pakkumine“ rääkis Majandusministeeriumi IKT oskuste koordinaator Ave Lauringson.
 
Vaata Maailma Sihtasutusega koostöö raames piloteeritakse esmalt mõnekümne inimese peal, kuidas varasema pedagoogilise hariduseta inimesed saavad hakkama huviringi juhendaja rollis. Projekti eduka läbiviimise korral on soov sarnaseid koolitusi jätkata veelgi suuremas mahus.
“Teame, et on palju lapsi, kes väga tahaksid NutiLaborites ja teistes IT-huviringides osaleda, kuid uute ringide avamise üheks hädavajalikuks eelduseks on juhendajad”, selgitas IT-huviringe NutiLabor korraldava Vaata Maailma Sihtasutuse juhataja Kristi Kivilo. “Tahame näidata, et IT-ringe saavad juhendada kõik, kes lapsi või tehnoloogiat ei karda”, lisas ta.
 
IT-erialadele õppima asujate uuringust (TÜ, TTÜ; 2015.a) selgub, et kõige suurem mõjutaja just IT-õpingute kasuks otsustamisel oli varasem praktiline kokkupuude tehnoloogiaga – 36% küsitletutest pidas esimest arvutit ning isetegemise võimalust murdepunktiks IT vastu huvi tärkamisel. Uuringu poliitikasoovitustes tuuakse riigipoolsete sekkumisvõimalustena välja just huviringide kättesaadavuse suurendamise koolide, kõrgkoolide ja kogukonna kaudu. Samuti ringijuhendajate koolitamist, ringitöö läbiviimist toetavate vahendite soetamist ning töötasu.
 
„Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium panustab järgmisel Euroopa Liidu programmeerimisperioodil IT-haridusse 8 miljonit eurot. Meie jaoks on oluline anda lisafinantseerimise kaudu enda osa nii IT-spetsialistide järelkasvu tagamisse kui ka juba töötavate inimeste konkurentsivõime kasvu“, kommenteeris Lauringson.
 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium viib Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 perioodil ellu programmi „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“, mille üheks eesmärgiks on IKT hariduse populariseerimine ja kättesaadavuse suurendamine.
Täpsem info koolituste kohta: https://www.nutilabor.ee/juhendajakoolitused/