NutiLabor 2013/2014 Konkurss

Vaata Maailma SA koostöös EMT, Elioni, Microsofti ja teiste partneritega on seadnud eesmärgiks toetada ja soodustada infotehnoloogia-alast huvitegevust, läbi mille suurendada noorte IT-alast teadlikkust ning tõsta infotehnoloogiat õppima asuvate noorte arvu. Pikemas perspektiivis aitab see vähendada noorte töötust ja tõsta IT-spetsialistide hulka Eestis.

NutiLabori projekti taust

Eesti riik on määratlenud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna üheks majanduse eduteguriks ja eelisarendatavaks valdkonnaks ning ka riigi strateegilised arengukavad rõhutavad loodus- ja täppisteaduste rolli olulisust Eesti riigi konkurentsivõime arendamisel.

Samas toob Noorteseire aastaraamat (Praxis 2012) välja, et noorte huvi infotehnoloogia, tehnikaalade ning loodus- ja täppisteaduste edasiõppimise vastu on tagasihoidlik: loodus- ja täppisteaduste valdkonnas plaanis edasi õppida vaid 14% koolilõpetajatest. Sama allika põhjal osales tehnika- ja elektroonikaringides vähemalt kord nädalas ainult 6% õpilastest, mille olulisema põhjusena võib välja tuua tehnikaalaste huviringide vähesuse noortele pakutavate spordi- ja muusikaringide kõrval. Seetõttu on ka noorte teadlikkus infotehnoloogiaga seotud erialade mitmekesisusest ja võimalustest ning eelistest suhteliselt madal.

Huviringide töös osalemine mõjutab noorte huvisid ja edasiõppimisplaane – seega on oluline edendada infotehnoloogia huviringide tegevust, et rohkem noori valiks tulevikus muusika, spordi jm kõrval süvendatult tehnikaalade, arvuti või infotehnoloogia õppimise.

Konkursi tingimused

Konkursi eesmärk on arendada noorte infotehnoloogia-alast huvitegevust Eestis ja pakkuda lasteaia viimase rühma, põhikooli ja gümnaasiumi lastele ning noortele infotehnoloogiaga seotud huviringides osalemise võimalust nii eesti kui vene keeles.

Oodatud on huviringid, mis keskenduvad järgmistele suundadele:
• Töö arvutiga – veebilehed, veebidisain, programmeerimine, 3D modelleerimine jm;
• Arvuti ehitus, robootika, elektroonika;
• Loodus-, täppis- ja rakendusteadused;
• Mobiilsete rakenduste (äppide) loomine.

Taotlusi konkursil osalemiseks võivad esitada kõik Eestis noorte huvialaharidusega tegelevad ning õppetööd korraldavad füüsilised ja juriidilised isikud (koolid, huvikoolid, noortekeskused jm).

Konkursil osaleja kinnitab taotluse esitamisega, et:
1) vastutab esitatud taotluse, selle sisu, kasutatud informatsiooni õigsuse ja seaduslikkuse eest;
2) omab õigust huviringi töös ja materjalides kasutatud visuaalidele, piltidele, helidele, sisule jne.;
3) huviringide töös kasutatud tarkvarad peavad olema seaduslikud;
4) on nõus Vaata Maailma SA poolt toetatud kavade, metoodika ja õppematerjalide hilisemaks tasuta kasutamiseks sarnaste huviringide läbiviimiseks;
5) on valmis Vaata Maailma SA päringu peale esitama kuludokumendid kulude kohta, mis toetuse raames tehti;
6) on valmis toetuse saamisel huviringi tegevusest rääkima avalikkusele (meediale).

Konkursi korraldaja rahastab:
• Huviringi tööks vajaliku kava, metoodika ja audio-visuaalsete õppematerjalide koostamist, soetamist või tõlkimist,
• ringijuhi töötasu,
• huviringi toimumiseks vajaliku tehnika ja tarkvara soetamist,
• muid kulusid, mis on olulised huviringi tegevuse toetamiseks.
Esitatavatel projektitaotlustel omafinantseeringu nõuet ei ole. Omafinantseeringuna tuleks, aga kajastada kõiki vahendeid, mis on vajalikud selle huviringi tegevuse jaoks olenemata, kuidas need vahendid on soetatud. Konkursi korraldaja ei kanna taotluse esitamisega kaasnevaid kulusid.

Vaata Maailma SA-poolsed lisavõimalused:
• Konkursiaasta jooksul tegeleb Vaata Maailma SA koos partnerite ja toetajatega avalikkuse teavitamisega huviringide läbiviimisest, et suurendada nii noorte kui nende vanemate huvi ja teadlikkust infotehnoloogia huviringide vastu;
• NutiLaborid saavad ühtse kujundusega õppematerjalipõhjad, kuulutusepõhjad jm huviringi tööks vajalikud elektroonilised materjalid;
• NutiLaborite juhendajatele pakume nõu ja tuge huviringide käivitamisel ja läbiviimisel ning korraldame huvitavaid tasuta temaatilisi seminare;
• MTÜ-del on võimalik taotleda Microsoftilt tasuta uusimat tarkvara;
• Vaata Maailma SA-l on võimalik pakkuda huvitegevuseks tasuta kasutatud arvuteid.

Parimate huviringide väljaselgitamine
Laekunud taotlusi hindab komisjon, mis koosneb konkursi korraldaja poolt kokku kutsutud oma ala asjatundjatest. Konkursi eesmärgile mittevastavad taotlused jätab Vaata Maailma SA hindamisest välja, teavitades sellest taotluse esitajat.
Taotluste hindamisel lähtutakse huviringi vastavusest konkursi eesmärgile tekitada noortes suuremat huvi infotehnoloogia õppimise vastu, hinnatakse tegevuste ja eelarve läbimõeldust ning huviringi idee ja materjalide hilisema laiema kasutatavuse ning jätkusuutlikkuse võimalikkust.

Taotluse esitamine ja tulemustest teavitamine

Konkursil osalemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus, mille saab alla laadida aadressilt www.nutilabor.ee/materjalid

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 10.06.2013.a. kell 10.06 Vaata Maailma SA-le digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile ikt@vaatamaailma.ee

Projektitaotluste läbivaatamine, küsimustele vastamine ja tingimuste täpsustamine taotleja kontaktisikuga toimub 11.juuni – 07.juuli 2013.a.

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 16.august 2013.a. Vaata Maailma SA sõlmib toetuse saanud huviringidega lepingud.

Konkursi väljakuulutamise kuupäev 22.mai 2013.a.

Konkursi korraldaja ja lisainfo:
Vaata Maailma SA
ikt@vaatamaailma.ee
www.vaatamaailma.ee